میلیون‌ها سال قبل

ساخت وبلاگ

I only wanted to have fun
فقط می‌خواستم خوش بگذرونم
Learning to fly learning to run
یاد بگیرم پرواز کنم، یاد بگیرم آزاد و رها باشم
I let my heart decide the way
به قلبم اجازه دادم تا راهو انتخاب کنه
When I was young
وقتى جوان بودم
Deep down I must have always known
ته دلم باید اینو می‌فهمیدم
That this would be inevitable
که این اجتناب‌ناپذیره
To earn my stripes I’d have to pay
براى اینکه شایستگى هامو نشان بدم، باید بهاش رو بپردازم
And bare my soul
و روحم را عریان کنم ( حرف دلم رو بزنم )

I know I’m not the only one
می‌دونم که فقط من نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارهایى که کرده پشیمونه
Sometimes I just feel it’s only me
بعضى وقت‌ها احساس می‌کنم که فقط من اینطوریم که
Who can’t stand the reflection that they see
نمی‌تونه حتی انعکاسی که از خودش میبینه رو تحمل کنه
I wish I could live a little more
آرزو می‌کردم می‌تونستم یکم بیش‌تر عمر کنم
Look up to the sky not just the floor
و نگاهم به آسمون باشه، نه فقط زمین
I feel like my life is flashing by
احساس می‌کنم زندگیم از جلو چشمام رد میشه
And all I can do is watch and cry
و تنها کارى که می‌تونم بکنم اینه که نگاه کنم و گریه کنم
I miss the air I miss my friends
دلم تنگ شده براى هوا و براى دوستام
I miss my mother I miss it when
دلم براى مادرم تنگ شده، دلم براى وقت‌هایى تنگ شده
Life was a party to be thrown
که زندگى مثل یه مهمانى براى برگزار شدن بود
But that was a million years ago
اما همه‌ى این‌ها مال میلیون‌ها سال قبله

When I walk around all of the streets
زمانی که تو خیابان‌ها پرسه می‌زنم
Were I grew up and found my feet
خیابان‌هایى که توشون بزرگ شدم و رو پاهام ایستادم
They can’t look me in the eye
اون‌ها نمی‌تونن توى چشمام نگاه کنن
It’s like they’re scared of me
انگار از من می‌ترسن
I try to think of things to say
سعى می‌کنم راجع به چیزهایى که می‌خوام بگم فکر کنم
Like a joke or a memory
مثل یه جک یا یه خاطره
But they don’t recognise me now
In the light of day
ولی اون‌ها حتی دیگه تو روز روشن هم منو نمی‌شناسن

I know I’m not the only one
می‌دونم که فقط من نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارهایى که کرده پشیمونه
Sometimes I just feel it’s only me
بعضى وقت‌ها احساس می‌کنم که فقط من اینطوریم که
Who never became who they thought they’d be
اون چیزی که می‌خواسته نشده
I wish I could live a little more
آرزو می‌کردم می‌تونستم یکم بیش‌تر عمر کنم
Look up to the sky not just the floor
و نگاهم به آسمون باشه، نه فقط زمین
I feel like my life is flashing by
احساس می‌کنم زندگیم از جلو چشمام رد میشه
And all I can do is watch and cry
و تنها کارى که می‌تونم بکنم اینه که نگاه کنم و گریه کنم
I miss the air I miss my friends
دلم تنگ شده براى هوا و براى دوستام
I miss my mother I miss it when
دلم براى مادرم تنگ شده، دلم براى وقت‌هایى تنگ شده
Life was a party to be thrown
که زندگى مثل یه مهمانى براى برگزار شدن بود
But that was a million years ago
اما همه‌ى این‌ها مال میلیون‌ها سال قبله
A million years ago
میلیون‌ها سال قبل

Adele - Milion Years Ago

ادل - میلیون‌ها سال قبل

شرمندگی و مردانگی ......
ما را در سایت شرمندگی و مردانگی ... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 6sinamoradic بازدید : 51 تاريخ : پنجشنبه 25 خرداد 1402 ساعت: 18:05

خبرنامه